Termín: 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 v čase od 14:00 hod do 17:00 hod
Miesto: IV. A trieda, II. B trieda
Triedne učiteľky budúcich prvákov: Mgr. Karin Hanesová, Mgr. Erika Melicherčíková

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak do 31.8.2020 dovŕši šesť rokov. Platí to aj v prípade, ak rodič bude žiadať pre dieťa odklad povinnej školskej dochádzky.

Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ale rodič alebo zákonný zástupca má možnosť vybrať pre svoje dieťa ľubovoľnú základnú školu, teda aj školu mimo svojho školského obvodu. V každej triede prvého ročníka je najvyšší počet žiakov 22.

Na zápis si prineste:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • 15,- € na nákup pracovných zošitov a iných učebných pomôcok.
  • vypísaný dotazník k prijatiu žiaka

Potrebné tlačivá nájdete TU:
Dotazník k prijatiu žiaka/žiačky: pdf formát, doc formát
Informovaný súhlas so spracovaním fotografií žiaka/žiačky
Prihláška za člena občianskeho združenia

PROFILY TRIEDNYCH UČITEĽOV

Mgr.Erika MELICHERČíKOVÁ
MGR. KARIN HANESOVÁ
Mgr. Lenka Chamulová
Mgr. Anna Halajová
Mgr. Zdenka VÝBOŠŤOKOVÁ

Mgr.Monika CHAMUTIOVÁ

Mgr.Jana STANČÍKOVÁ

Mgr.Silvia HORNÍKOVÁ