Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak do 31.8.2018 dovŕši šesť rokov. Platí to aj v prípade, ak rodič bude žiadať pre dieťa odklad povinnej školskej dochádzky.

Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ale rodič alebo zákonný zástupca má možnosť vybrať pre svoje dieťa ľubovoľnú základnú školu, teda aj školu mimo svojho školského obvodu. V každej triede prvého ročníka je najvyšší počet žiakov 22.

Na zápis si prineste: