Kontakt: 045 54 56 360
Vedúca kuchyne: Elena Krnáčová

Úhrada stravného:
Spôsob platenia stravného: trvalý príkaz v banke, internet banking, šek

Údaje k platbám:
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2001 0644 TOTO JE NOVÉ ČÍSLO ÚČTU
Variabilný symbol: 24
Konštantný symbol: 0968

Dôležité upozornenia !!!
Veľmi dôležité je do správy pre adresáta uviesť priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa). Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.
Deťom, ktoré sa stravujú v ŠJ a nie sú choré, obed do obedárov nevydávame.
V prípade zabudnutia stravného lístka si dieťa musí zabezpečiť náhradný lístok. Náhradné lístky sa vydávajú ráno do 7:40 alebo po 5. a 6. vyučovacej hodine u vedúcej jedálne. V tomto čase sa bude dať prechádzať cez presklennú chodbu pri telocvični. Bez stravného lístka nie je možné stravu vydať.

Termín platieb:
Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac. Preto v septembri treba zadať dve platby (aj na začiatku mesiaca aj k 20. dňu v mesiaci), aby dieťa malo zaplatené aj na september a predplatené na október. Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a bude platiť na mesiac jún. Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné, inak nebude možné stravu vydať.

Odhlášky:
Strava sa odhlasuje vždy ráno do 8:00 hod, buď osobne u vedúcej ŠJ  alebo telefonicky. V prípade, ak sa stravník včas neodhlási (choroba a pod.), obed mu bude vydaný do obedára v čase od 10:30 do 11:30 hod (zadný vchod ŠJ)

Vyúčtovanie:
Vyúčtovanie preplatkov alebo nedoplatkov prebehne v mesiaci júl 2019.
Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba.
Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením.

Stravná jednotka od 4.1.2017:
Desiata     –   0,3 €
1. stupeň   –  1,03 €
2. stupeň   –  1,10 €
Cudzí stravníci  –  2,26 €