Kontakt: 045 54 56 360
Vedúca kuchyne: Elena Krnáčová

Úhrada stravného:
Spôsob platenia stravného: trvalý príkaz v banke, internet banking, šek

Údaje k platbám:
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2001 0644
Variabilný symbol: individuálny (u vedúcej kuchyne)
Konštantný symbol: 0968

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov  pri osobitnom spôsobe stravovania

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mesta Detva  číslo  4/2019 platné od 01.09.2019

Veková skupina stravníkov Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Nákup potravín Čiastočné režijné náklady
Stravný lístok celkom
 
stravník ZŠ I. stupeň __ 0,49 1,33 __ __ 1,15 0,18 1,33
stravník ZŠ II. stupeň __ 0,53 1,41 __ __ 1,23 0,18 1,41
žiaci s dotáciou I. – IV. ročník __ 0,49 0,03 __ __
žiaci s dotáciou V. – IX. ročník __ 0,53 0,11 __ __

Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo:  SK87 0900 0000 0051 2001 0644
POPLATKY
I. stupeň:       len obed – 24 Eur mesačne;        obed aj desiata – 33 Eur mesačne
II. stupeň:      len obed – 26 Eur mesačne;        obed aj desiata – 36 Eur mesačne

  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy  čas a miesto (deň vopred do 14.00 hod. on-line na web-stránke školy,  osobne, inak  alebo v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 8.00 hod. telefonicky na t.č. .0455456 360  (osobne….).
  • Pri výdaji stravy musí mať žiak pri sebe chip, ktorým potvrdí príjem vydanej stravy

     V Detve,  31.08.2021

Dokumenty na stiahnutie:
Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie na školský rok 2019/2020
Platby stravníkov