Kontakt: 045 54 56 360
Vedúca kuchyne: Elena Krnáčová

Úhrada stravného:
Spôsob platenia stravného: trvalý príkaz v banke, internet banking, šek

Údaje k platbám:
IBAN: SK87 0900 0000 0051 2001 0644
Variabilný symbol: individuálny (u vedúcej kuchyne)
Konštantný symbol: 0968

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov  pri osobitnom spôsobe stravovania

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením mesta Detva  číslo  4/2019 platné od 01.09.2019

Veková skupina stravníkov Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Nákup potravín Čiastočné režijné náklady
Stravný lístok celkom
 
Dotácia na stravu Úhrada
zákonného zástupcu
stravník ZŠ I. stupeň __ 0,49 1,33 __ __ 1,15 0,18 1,33 1,20 0,13
stravník ZŠ II. stupeň __ 0,53 1,41 __ __ 1,23 0,18 1,41 1,20 0,21
 

Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo:  SK87 0900 0000 0051 2001 0644
POPLATKY
I. stupeň:  len obed – 20 Eur  jednorázovo; obed aj desiata – 13 Eur mesačne
II. stupeň: len obed – 30 Eur  jednorázovo; obed aj desiata – 15 Eur mesačne

  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy  čas a miesto (deň vopred do 14.00 hod. on-line na web-stránke školy,  osobne, inak  alebo v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 8.00 hod. telefonicky na t.č. .0455456 360  (osobne….).
  • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočný príspevok na režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške).
  • Pri individuálnom diétnom stravovaní, na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka, bude dotácia na stravu vyplatená po skončení mesiaca na účet, (upraviť podľa toho ako určí zriaďovateľ/riaditeľ školy).

     V Detve,  15.08.2019

Dokumenty na stiahnutie:
Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie na školský rok 2019/2020
Platby stravníkov