AKTUÁLNE PROJEKTY

PROJEKT IT – Akadémia na našej škole
FENOMÉNY SVETA
PROJEKT PONTIS
MISIA MODRÁ PLANÉTA
FINANČNÁ AKADÉMIA

 

RIADENÁ ZMENA – V nadväznosti na predchádzajúce projekty školy (Krok za krokom, Škola dokorán, Škola, ktorej to myslí) prebieha na škole od roku 2013 riadený proces zmeny. Zmena sa realizuje s odbornou podporou externých lektorov a v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej. Pri vedení štruktúrovaného procesu zmeny v škole sa využíva Fullanov model zmeny, ktorý sa implementuje na viacerých úrovniach (riadenie, sociálna klíma, kurikulum, rozvoj pedagógov, spolupráca s komunitou). V škole systematicky pracuje Tím na rozvoj školy, ktorý participatívne s vedením a kolegami napĺňa spoločné smerovanie a víziu školy.
Viac informácií o riadenej zmene: http://www.skola21.sk/

IT ACADEMY – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE – Národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
Naša škola je zapojená do tohto projektu od školského roku 2017/18.

PLANÉTA VEDOMOSTÍ – Projekt financovaný ministerstvom školstva. Ide o digitálny vzdelávací materiál prístupný žiakom a rodičom z predmetov fyzika, matematika, chémia, biológia pre I. a II stupeň základných škôl.

ŠKOLA NA DOTYK – Projekt financovaný neziskovou organizáciou Edulab s.r.o. V rámci tohto projektu sme získali dotykové zariadenia. Okrem technológií sme organizovali 4 série školení pre učiteľov celého Slovenska na prácu s tabletmi a zmysluplným použitím aplikácií v procese učenia.

REGIONÁLNE CENTRUM KOMUNITY PRIATEĽSKÉ DEŤOM – Vytvorenie regionálneho centra projektu Nadácie pre deti Slovenska so sídlom v našej škole, ktoré uplatňuje Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi a prostredníctvom ktorého škola organizuje aktivity cez dostupné minigranty a realizuje prieskumy a aktivity súvisiace s novo vynárajúcimi sa potrebami detí a mladých ľudí.

ENGLISH ONE – digitálny obsah a aktivity pre vyučovanie anglického jazyka. Ide o národný projekt, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt je zameraný na nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka a umožňuje nám prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu.

PROJEKT CESTA – Projekt zameraný na dospievanie a emocionálnu zrelosť žiakov, realizovaný na hodinách etickej a občianskej výchovy.

V uplynulých rokoch sme boli zapojení v projektoch, ktoré v tých najrôznejších oblastiach ponúkali našej škole a jej žiakom výchovno-vzdelávacie a finančné benefity v rôznych oblastiach:

EKOFOND
GALÉRIA V PRÍRODE/TESCO
PRÍRODA GALÉRIOU/ORANGE
ÚSMEV PRE STROM
ZELENÁ ŠKOLA
RECYKLOHRY

UROBME SVET LEPŠÍM A BEZPEČNEJŠÍM

ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ
NECH SA NÁM NETÚLAJÚ/JEDNOTA
E-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ-ROZPRÁVAJME SA
ŠKOLA DOKORÁN
KROK ZA KROKOM
INFOVEK
ZŠ V DETVE UŽ ON-LINE
ŠKOLA NA DOTYK
PLANÉTA VEDOMOSTÍ
POSTCROSSING/EGRANT ORANGE
SOCRATES

Naša škola sa už tradične zapája do humanitárnych zbierok a benefičných akcií prostredníctvom projektov:

DEŇ NARCISOV
HODINA DEŤOM
MODRÝ GOMBÍK
NEZÁBUDKY
ADOPCIA SRDCA