Strategický cieľ projektu:
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele:
Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.
Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Vytvorí sa model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku hlavne na gymnáziách, jeho súčasťou bude vytvorenie učebníc ôsmich nových predmetov pre tieto triedy. Pre orientáciu žiakov SŠ na vysokoškolské štúdium informatických študijných programov a na uplatnenie sa v IT sektore sa vytvoria dva nové motivačné predmety Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí. Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa bude realizovať v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva so školami.

IT Science Lab na našej škole:

 V rámci projektu IT akadémia máme zapojené nasledovné predmety:

Matematika

Informatika

Fyzika

Chémia

Biológia

Geografia

Počas trvania projektu sú zapojený žiaci celého druhého stupňa.

Tento rok sme otvorili aj krúžok, ktorý je zameraný na programovanie Lego stavebníc aj pre žiakov z iných škôl.

 

Aktuálne prebiehajúce aktivity:

September :

BIO

Poznáš vtáka po perí?

Čím je záhrada užitočná?

Ako poznávame prírodu?

Október

Informatika

LEGO EV3 – Skúmajme Lego EV3 hardvérovú kocku

LEGO EV3 – Programové prostredie LEGO Mindstorms education

LEGO EV3 – Konštrukcia funkčného robota, programové ovládanie senzorov a motorov

LEGO EV3 – Využitie senzorov LEGO EV3 zostavy

MAT:

8.roc- Ako pracovať s dlhom

9.roc.-Matematická skratka dúležitá na prežitie I a II

6 roc.-Deliteľnosť 9 a 3 I a II. Keď 2 + 3 nie je 5 I a II. O šestke

BIO

Tisícročná včela

Ako sa mení les?

Aký je význam lesných drevín?

November

Informatika

LEGO EV3 – Programovanie – matematické operácie a premenné

Kódovanie, šifrovanie, kompresia 3

Etické aspekty IKT – Ako škodím ostatným?

MAT:

9.roc.- Pred tým, ako vyrovnáme rovnice. Kto si, neznáma

6.roc.-Hra počet deliteľov. Pred tým, ako zdoláme tri vrcholy.

BIO

Zelené výhonky zo starých odrezkov

Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku

Kto je rýchlejší?

Ako sa rozmnožujú machy?

Partneri:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre