Každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy od 1.6.2020 vypísané vyhlásenie RODIčOV. STIAHNITE TU

Pokyny k prevádzke základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne do konca školského roku a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020:

 1. Prevádzka školy bude zabezpečená v čase od 7.00 h do 16.00 h nasledovne:

 • Ranný filter od 7.00 h do 7.45 h. Zároveň si triedni učitelia preberajú žiakov vo svojich triedach.

 • Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka v čase od 7.45 h do 11.30 h bude v 9 skupinách s maximálnym počtom žiakov 20 (zabezpečia triedni učitelia)

 • Vyučovanie žiakov 5. ročníka v čase od 7.45 h do 12.30 h bude v dvoch skupinách s maximálnym počtom žiakov 20 (zabezpečia vyučujúci 5. ročníka, počas jedného dňa je v skupine jeden učiteľ)

 1. Prevádzka školského klubu bude zabezpečená v čase od 11.30 h do 16.00 h v 9 oddeleniach s maximálnym počtom detí 20 (zabezpečí 5 vychovávateliek a 6 ďalších pedagogických zamestnancov).

 1. Prevádzka školskej jedálne bude zabezpečená v čase od 6. 00 h do 14.00 h.

Výdaj desiaty bez nápojov v čase od 9.00 h do 9.30 h – desiatu prevezmú triedni učitelia, žiaci desiatujú vo svojej triede.

Výdaj obedov v školskej jedálni v čase od 11.00 h do 13.00 h v štyroch skupinách po 20 minút pri upravenom rozmiestnení stolov. Po každej skupine zabezpečí dezinfekciu stolov zamestnanec školskej jedálne, dezinfekciu podláh a ostatného vybavenia v jedálni upratovačka.

 1. Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov:

 • Používať osobné ochranné prostriedky v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami a nariadeniami a podľa pokynov a usmernení vedenia školy (všetci zamestnanci školy a žiaci)

 • Zabezpečiť každodenný ranný filter – ranné meranie teploty žiakov každej skupiny bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk pri troch samostatných vchodoch (zabezpečia 2 nepedagogickí a 3 pedagogickí zamestnanci).

 • Dezinfikovať všetky predmety, s ktorými žiaci prichádzajú do kontaktu min. 2x denne s dôrazom na priestory a zariadenie WC (upratovačky).

 • Zabezpečiť dezinfekciu priestorov školskej jedálne (dezinfekcia stolov – pracovníčky ŠJ, dezinfekcia podláh a vybavenia ŠJ – upratovačky).

 • Zabezpečiť dezinfekciu podláh na mokro min. 2x denne – po rannom zbere detí a po vyučovaní (upratovačky).

 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina zabezpečiť časté a intenzívne vetranie (všetci).

 • Vykonávať telesno-výchovne aktivity vonku, nie vo vnútornom prostredí telocvične.

 • Dodržiavať pre skupiny žiakov oddelený priestor aj vonku v areáli školy.

 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy zdržiavajú raz denne.

 1. Zákonný zástupca :

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

 • Nevstupuje do priestorov základnej školy

 • Rešpektuje nezhromažďovanie osôb pred základnou školou

 1. Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Poznámka: Pokyny pre zákonného zástupcu zabezpečí škola prostredníctvom osobných oznamov cez službu Edupage a zverejnením na svojej webstránke.

Každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy od 1.6.2020 vypísané vyhlásenie RODIčOV. STIAHNITE TU

Leave a Comment