Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020, po prerokovaní pedagogickou radou školy riaditeľ rozhodol o neklasifikovaní všetkých vyučovacích predmetov v druhom polroku školského roku 2019/2020.
Podmienky na hodnotenie práce žiakov v čase mimoriadnej situácie v škole neumožňujú naplniť ciele a obsah predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou vyučovania.

Leave a Comment