Od 17.10.2019 do 20.01.2020 prebieha v štyroch stretnutiach rovesnícka mediácia so 16 žiakmi školy, ktorí boli vybraní od 5. do 8. ročníka z každej triedy dvaja. Rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a  realizovaná prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností so žiakmi na škole, vedená  lektormi z praxe PhDr. Denisou Morongovou a Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou Juríkovou v kooperácii s vybraným pedagógom školy, ktorý sa stretnutí zúčastňuje a so žiakmi bude pokračovať.

Školská mediácia:

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov a budovania zdravých vzťahov cestou zmierovania medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

Rovesnícka mediácia pre žiakov:

Je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany.

Cieľom rovesníckej mediácie v prostredí školy je:

Ø Prevencia pred sociálnopatologickými javmi

Ø Pokles počtu konfliktov na škole naučením žiaka sociálnym a komunikačným zručnostiam bez zásahu dospelej osoby

Ø Naučiť žiaka efektívnemu, neagresívnemu jednaniu so spolužiakmi pri odvracaní konfliktov

Ø Opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy

Ø Naučiť žiakov vnímať, rešpektovať názory druhých, kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii

Ø Pomoc pri odhaľovaní šikanovania

Ø Záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi

Ø Snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach

Ø Odbremenenie pedagógov pri riešení sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi

Ø V rámci dialógu vedieť odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov

Leave a Comment