Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Rozsah poistenia

  1. Poistenie sa dojednáva pre prípad odcudzenia poistenej veci z miesta poistenia.
  2. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradí aj náklady vynaložené poisteným na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti.

 Miesto poistenia

Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov.

 Spoluúčasť

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti sumou 6,- €.

 Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú nasledovné poistené veci :
šatstvo, dáždniky, obuv, hodinky, tašky (aktovky), peračník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky, športové potreby, hudobné nástroje, slúchadlá, ktoré slúžia žiakom s poruchou sluchu, dioptrické okuliare, ostatné zdravotnícke pomôcky, ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer, inzulínové pero a pod.)

 Výluky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na :

– škody spôsobené úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou poisteného, poistníka,  alebo osoby konajúcej na ich podnet

– obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci

– peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a starožitnosti

– bicykle

– veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia v ubytovniach alebo iných priestoroch slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto priestory nachádzajú v budove školy

– krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas dopravy tam i späť na miesto organizovaného pobytu poistených žiakov

– na stratu poistených vecí

Tabuľka poistného krytia so sadzbami

Základná poistná suma/1 osobu  50,- €    –   0,50 €

Dvojnásobok                                 100,- €   –   1,- €

Trojnásobok                                  150,- €   –   1,40 €

Štvornásobok                               200,- €   –   1,90 €

Päťnásobok                                  250,- €    –  2,40 €

 

 

One Thought to “Poistenie”

  1. Ahoj, toto je komentár.
    Pre správu, úpravu alebo mazanie komentárov si pozrite sekciu Komentáre na nástenke.
    Profilové obrázky komentujúcich sprostredkúva služba Gravatar.

Leave a Comment