Poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov Rozsah poistenia Poistenie sa dojednáva pre prípad odcudzenia poistenej veci z miesta poistenia. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradí aj náklady vynaložené poisteným na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti.  Miesto poistenia Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré…

Read More